درخواست پذیرش در شتابدهنده

از طریق این فرم می توانید برای پذیرش دوره شتابدهی در شتابدهنده ایرانیان هوشمند اقدام نمائید.

image