درخواست حضور در شبکه سرمایه‌گذاران

از طریق این فرم می توانید برای حضور در شبکه سرمایه‌گذاران شتابدهنده ایرانیان هوشمند اقدام نمائید.

image